TEGELS LOCCUFIER

Tegels Loccufier heeft met zijn jarenlange ervaring een klantvriendelijke service uitgebouwd ter ondersteuning van het dealernet en de eindverbruiker. Het familiaal karakter van de onderneming garandeert hierbij flexibiliteit en een persoonlijke opvolging. Advies naar de consument staat hierbij centraal.

CONTACT INFO
  • Adres: Eeklostraat 43
    9971 LEMBEKE (BELGIË)
  • Tel: +32 9 373 64 56
  • Email: info@tegelsloccufier.be

Verkoopsvoorwaarden Tegels Loccufier

In de hierna volgende verkoopsvoorwaarden wordt Tegels Loccufier aangeduid als "de aannemer".

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten die onverkort van toepassing blijven.

De offertes van de aannemer zijn slechts bindend gedurende de erin bepaalde termijn en bij gebreke aan vermelding hiervan gedurende maximum dertig dagen. De in de offerte van de aannemer bepaalde uitvoering- of leveringstermijn is niet bindend. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, dan zal de in de offerte van de aannemer bepaalde leveringstermijn, bij aanvaarding van de offerte door de klant, schriftelijk bevestigd worden, met de mogelijkheid voor de aannemer tot verlenging van de levering- of uitvoeringstermijn. De offertes verbinden de aannemer slechts voor de opgegeven hoeveelheden, zowel per stuk als bij globale prijsopgave.

Elke wijziging van de offerte op verzoek van de klant zal desgevallend aanleiding geven tot een prijsverhoging, zonder dat de klant zich hiertegen kan verzetten, zelfs indien nagelaten werd de prijsverhoging aan de klant mee te delen.

De aannemer is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van goederen welke werden ondergebracht of geplaatst in bewoonde, onbewoonde of onafgewerkte gebouwen. De aansprakelijkheid voor schade of diefstal ligt bij de klant.

De geleverde goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de volledige prijs niet is betaald. Het risico gaat evenwel on- middellijk over op de klant, van zodra de goederen zijn geleverd.

Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten of klachten i.v.m. de facturen moeten tien dagen na levering, uitvoering of ontvangst per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt. Nadien en bij gebreke hieraan worden de leveringen en facturen geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard.

De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de aannemer. De facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een verwijlintrest op gelijk aan 12% per jaar. Bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% met een minimum van 49,58 EU. , berekend op basis van het factuur- bedrag. Wanneer de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die uit- sluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Indien de klant de bestelling of opdracht verbreekt of annuleert, dan heeft de aannemer het recht een vergoeding te eisen voor de schade die hij hierdoor effectief lijdt met een forfaitair minimum van 30% van het overeengekomen bedrag, benevens de verplicht- ing van de klant de reeds geleverde goederen en/of diensten integraal te voldoen.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uit- sluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloei- end uit de overeenkomst of met betrekking tot de facturen, beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de klant. In alle andere gevallen zijn voor geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst of met betrekking tot de facturen, enkel de recht- banken te Gent bevoegd.

datum: 11-10-2017 | auteur: Karel Loccufier

AFSPRAAK

Maak een afspraak
voor een vrijblijvend
bezoek of offerte!

BEL NU


en maak een afspraak:

+32 9 373 64 56

INFO

Adres: Eeklostraat 43 Plaats: 9971 LEMBEKE, BELGIË +32 9 373 64 56 info@tegelsloccufier.be